Marina

Modul Marina pokriva sve osnovne djelatnosti poslovanja Marine:

 1. Recepcija
 2. Servis
 3. Ugostiteljstvo
 4. Charter
 5. Nautika
Osnovne poslovne funkcije
 1. Evidencija plovila. Unos podataka o plovilima:
  • Osnovnih (naziv, zastava, tip..)
  • Tehničkih (dužina, širina, gaz,..)
  • Komercijalnih (cijena, popusta,..)
 2. Evidencija vlasnika:
  • Unos podataka o pravnim i fizičkim osobama
  • Evidencija vlasništva nad plovilom
 3. Evidencija molova i vezova:
  • Kopneni i morski vezovi
  • Konfiguracija mola
  • Grafički prikaz Marine s mogućnosti konfiguriranja molova i vezova
 4. Rezervacija i najam veza (dnevni, mjesečni, godišnji):
  • Pregled i evidencija rezervacija s ugovorom (godišnja) ili bez ugovora (tranzit) po molovima
  • Evidencija Ugovora o najmu veza
 5. Prihvat, premještaj i odlazak plovila

  • Pregled prisutnih plovila po molovima
  • Dolazak, premještaj i odlazak plovila
  • Automatska evidencija Carinskog skladišta za strana plovila pod ugovorom
 6. Evidencija ključeva molova, dokumenata plovila i vlasnika, mapa...
  • Program upozorava na nedostajuću dokumentaciju
  • Mogućnost „programiranja“ budućih servisa i alerta s dospijećem servisa i istekom dozvola
 7. Evidencija kartica za ulaz u Marinu po serijskim brojevima
 8. Prijava boravka (MUP i TZ). Kreiranje datoteke prijave boravka za slanje u Mup ili Turističku zajednicu.
 9. Servis plovila (Radni nalozi)
  • evidencija usluga
  • izdavanje materijala
  • generiranje računa
 10. Ponude, Narudžbe, Računi
  • Evidencija ponuda
  • Generiranje poziva na plaćanje obveza po godišnjem ugovoru
  • izdavanje materijala
  • generiranje računa
 11. Bezgotovinska i gotovinska plaćanja
 12. Mjenjačnica
 13. Ugostiteljstvo (Restoran, Caffe bar..).
 14. Charter
  • Rezervacija (Booking)
  • Najam plovila (Charter)
  • Ugovor o najmu plovila s agencijama i krajnjim kupcima
 15. Ostale usluge
  • Parking
  • Korišenje priključka za vodu i struju
  • Korištenje sanitarnog čvora
  • Internet
  • Zimovanje na kopnu
  • Najam kontejnera, reklamnih panoa...